Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Cupping Clinic Zen gevestigd te Rotterdam (ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer: 80697968.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende de door client te volgen diensten.
2. De algemene voorwaarden worden via de website van Cupping Clinic Zen(www.cuppingcliniczen.nl) gecommuniceerd en wordt op verzoek toegezonden via e- mail.
3. De therapeut gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van client en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
De therapeut zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. Therapeut die werkt met kinderen onder de leeftijd van 12 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beiden het ouderlijk gezag hebben.
4. De therapeut houdt een patiëntendossier bij. De patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.
5 De therapeut zal nooit beweren de plek van een arts in te nemen.
De therapeut verplicht zich de patiënt correct door te verwijzen naar een collega- zorgverlener of een arts, indien de behandeling niet effectief en/of toereikend is.
6. Door aanmelding voor een behandeling, het invullen van het inschrijfformulier en/of het betalen van de boeking verklaart de cliënt akkoord met de algemene voorwaarden en de behandelovereenkomst.
7. Elke rechtsbetrekking tussen Cupping Clinic Zen en de behandelingen, hierna te noemen “Diensten”, die door Cupping Clinic Zen worden georganiseerd, cliënt wordt uitsluitend beheerst door de onderhevige voorwaarden.
8. De toepasselijkheid van cliënt gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
9. De in de artikelen opgenomen bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en/of overeenkomst welke aangegaan wordt tussen Cupping Clinic Zen en cliënt, tenzij door Cupping Clinic Zen uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden zal zijn afgeweken.
10. Je aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden als cliënt.

Artikel 3: Aanvragen

1. Aanvragen voor behandelingen en diensten geschieden via het inschrijfformulier op de website, telefonisch of op volgorde van binnenkomst. Een overeenkomst komt tot stand door de digitale bevestiging van de dienst door Cupping Clinic Zen aan cliënt. Deze bevestiging vindt per email plaats.
2. Prijzen zijn vermeld in Euro en inclusief de wettelijke BTW, tenzij anders aangegeven.
3. Aanvraag voor een Dienst impliceert automatisch en onmiddellijk, dat cliënt verklaart lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat cliënt zelf volledige verantwoording draagt voor de gevolgen voor het eigen lichaam en de eigen gezondheid.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

1. Cuppin Clinic Zen zal zich te allen tijde inspannen de dienst naar beste kunnen uit te voeren. Cupping Clinic Zen is nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat cliënt beoogde.
2. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Cupping Clinic Zen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienst, tijdig aan Cupping Clinic Zen worden verstrekt.
3. Cupping Clinic Zen is gerechtigd bij de uitvoering van de dienst derden in te schakelen.
4. Cupping Clinic Zen is niet verantwoordelijk voor het verkeerd toepassen van producten.

Artikel 5: Behandelingen

1. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Cupping Clinic Zen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Cupping Clinic Zen worden verstrekt.
2. Ethiek en hygiëne staan hoog in het aandeel bij Cupping Clinic Zen tevens wordt dit verwacht van cliënt.
3. Wederzijds respect in een veilige sfeer is voor zowel Cupping Clinic Zen als cliënt een vanzelfsprekendheid.
4. Cupping Clinic Zen behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren zonder opgave van reden.
5. Bij het laat komen bij een behandeling kan de verloren tijd niet worden ingehaald.

Artikel 6: Wijziging & Annulering

1. Cupping Clinic Zen heeft het recht om behandeling(en) te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder ziekte of overmacht. In geval van annulering
door Cupping Clinic Zen heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde geld. De cliënt heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
2. In geval van wijziging en of annulering door Cupping Clinic Zen, zal cliënt op de hoogte worden gesteld van opnieuw inplannen van de geannuleerde dienst.

Artikel 7: Wijziging & Annulering door cliënt

1. Annulering (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) is uitsluitend per mail of telefonisch mogelijk.
2. Bij annulering 24 uur voor de behandeling wordt er geen kosten in rekening gebracht. Bij annuleringen 24 uur voor de behandeling wordt 100% van de behandeling in rekening

gebracht. In sommige gevallen kan de afspraak verplaatst worden. Binnen 5 dagen dient er een nieuwe datum afgesproken te worden, zo niet dan vervalt de afspraak en is geen teruggave van het aanbetaalde bedrag.
3. Indien de cliënt zonder iets te laten weten niet naar de afspraak komt opdagen, zullen de volledige kosten van de behandeling in rekening gebracht worden.
4. Indien cliënt te laat is, of als door andere omstandigheden de behandeling ingekort moet worden, is Cupping Clinic Zen niet aansprakelijk voor restitutie.

Artikel 8: Betaling

1. De aanbetalingen van de behandelingen dienen na het inplannen van de afspraak binnen 24 uur betaald te worden, anders kan de afspraak worden geannuleerd.
2. In geval van niet tijdige betaling zoals omschreven in lid 2 van dit artikel, is Cupping Clinic Zen te allen tijde gerechtigd geen reservering voor dienst in haar agenda op te nemen. Is dit het geval, dan vervalt hiermee het recht tot dienst voor cliënt.
3. Diensten voor pakketten met meerdere behandelingen en cadeaubonnen zijn tot 1 jaar na factuurdatum geldig. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het maken van afspraken binnen de termijn van 1 jaar na factuurdatum. Hierna vervalt het recht tot Dienst voor cliënt, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen.
4. Cupping Clinic Zen behoudt zich het recht voor tot tussentijdse prijswijzigingen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

1. De cliënt gaat akkoord om voor eigen risico en aansprakelijkheid te worden behandeld;
2. De therapeut is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van het door de cliënt verzwijgen van medische informatie, zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik;
3. De therapeut geeft geen geneeskundige garantie af en is niet aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich tijdens, dan wel na de behandeling bij de cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 10: Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit nadrukkelijk door een der partijen is gemeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Bij aanvraag voor een dienst worden de persoonsgegevens van cliënt gebruikt volgens bepalingen in de Privacy Verklaring.

Artikel 11: Klachten en geschillenregeling

1. De zorgverlener beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure, en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. De zorgverlener is onderhevig aan het tuchtrecht dat verzorgd wordt door de
beroepsvereniging https://www.batc.nl/klachtenreglement.pdf
2. Bij klachten dient client zich allereerst te wenden tot de zorgaanbieder. Klachten over de uitvoering van de diensten moeten per mail/per post binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de zorgverlener.

3. Bij de zorgverlener ingediende klachten worden binnen een termijn van 18 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de zorgverlener binnen de termijn van 18 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de client een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht komt altijd eerst binnen bij de zorgverlener, indien geen overeenstemming kunnen bereiken, kan de client zich wenden tot de contactpersoon klachtbehandeling van de beroepsvereniging www.batc.nl.
6. Indien de cliënt en zorgverlener geen overeenstemming kunnen bereiken kan de client zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris- en geschillencommissie van
de www.camcoop.nl / www.zorgvoorzzp.nl

Leveringsvoorwaarden

1. Leveringsvoorwaarden:

– Alle rechten voorbehouden aan Cupping Clinic Zen
– Cupping Clinic Zen heeft het recht haar algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen. – Pakketten worden binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw betaling verzonden via Post NL, DHL of DPD met track & trace.
Het kan echter voorkomen dat een artikel (tijdelijk) niet leverbaar is of wegens drukte dat de levertijd langer is In dat geval houdt Cupping Clinic Zen uw bestelling aan maximaal 14 dagen.
Verzendkosten zijn inclusief behandeling, verpakking en frankering. Uw pakket wordt op eigen risico verzonden, maar er wordt bijzondere zorg besteed aan breekbare voorwerpen. Onze dozen zijn groot genoeg om uw artikelen goed beschermd te kunnen verzenden.

De verzendkosten
De verzendkosten worden per gewicht en land bepaald. Bestellingen kunnen gratis op afspraak opgehaald worden in Rotterdam.

2. Aansprakelijkheid:

– Cupping Clinic Zen is niet aansprakelijk voor verlies of schade ontstaan tijdens transport.
– Cupping Clinic Zen verplicht zich hierbij tot het deugdelijk verpakken van goederen opdat de kans op schade tot een minimum wordt beperkt. – Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
– Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

3. Prijswijzigingen:

– Cupping Clinic Zen is gerechtigd prijzen tussentijds aan te passen. Dit hoeft voor bestaande bestellingen geen invloed te hebben anders wordt dit vooraf verzending gemeld.

4. Bestellingen:

– Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden akkoord gaat. Dit houdt in dat zodra u de bestelling afrondt deze rechtsgeldig is en de betaling voldaan moet zijn via Ideal. – Alle goederen blijven eigendom van Cupping Clinic Zen tot volledige

betaling heeft plaatsgevonden. – In het algemeen geld: binnen 5 werkdagen verzonden. Het kan echter voorkomen dat een artikel (tijdelijk) niet
leverbaar is of wegens drukte dat de levertijd langer is In dat geval houdt Cupping Clinic Zen uw bestelling aan.
– Of er wordt een vergelijkbaar artikel meegezonden.
– Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. Dit houdt in langer dan 6 weken. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. – Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.

5. Retour en annulering van uw geplaatste bestelling:

– Annuleren en retourneren kan binnen 14 dagen na ontvangen van de bestelling zolang de producten ongeopend en ongebruikt zijn.
Melden van retour gaat via cuppingcliniczen@gmail.com
Retouradres: Wulpstraat 4 3085 MJ Rotterdam Betalen: Betaling kan op 2 manieren geschieden:
– U betaalt vooraf door het totaalbedrag over te maken op onze bankrekening onder vermelding van het ordernummer dat in uw ontvangen e-mail staat vermeld of u kiest voor IDEAL. Bij betaling vooraf dient u het verschuldigde bedrag binnen 5 werkdagen over te maken op onderstaand banknummer.

Cupping Clinic Zen is niet aansprakelijk voor problemen en/of schade veroorzaakt door verkeerd gebruik.

6. Retourneren

– Nadat u de bestelling heeft ontvangen, heeft u het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De consument kan via cuppingcliniczen@gmail.com bekend maken om zijn bestelling te retourneren.
– Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Producten zoals poeders die open gemaakt zijn kunnen niet meer geroutineerd worden.
Thee, kruiden, honing en op maat gemaakte producten kunnen niet geroutineerd worden.
– Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
– Retourzendingen dienen altijd met een track & trace code verzonden te worden.
– Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen. Na ontvangst van de product(en), het bedrag binnen 5 werkdagen overgemaakt.

7. Kosten van het terugzenden

De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Cupping Clinic Zen is niet aansprakelijk voor het verkeerd gebruik van onze producten, problemen en/of schade veroorzaakt door de consument of het verzendbedrijf.